Stanovy

Sdružení " Sauna Police nad Metují"

I.
Základní ustanovení
 1. Sdružení "Sauna Police nad Metují" /dále jen sdružení/ je dobrovolným sdružením občanů (dle Zákona o sdružování občanů č. 83/1990) provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. Ve sdružení se dobrovolně sdružují jednotlivé fyzické osoby.
 2. Sdružení bylo založeno v roce 2004.
  Sdružení se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Polici nad Metují a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.
 3. Sídlo Sdružení je v Polici nad Metují, Radimovská ul. č. 82.

II.
Poslání a cíle
 1. Základním posláním sdružení je:
  1. uspokojovat potřeby a zájmy svých členů formou sportovního a kulturního vyžití, zejména v oblasti saunování, kulturních a společenských akcí, rekreačního sportu, turistiky a cestování (rekreační a rekondiční akce)
  2. provozovat a udržovat zařízení sloužící k regeneraci a rekondici především saunu, organizovat provoz sauny a souvisejících činností a spoluvytvářet pro ni materiální a prostorové podmínky
  3. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů
  4. vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel a umožnit jim co nejširší informovanost v oblasti saunování
  5. hájit zájmy svých členů a za tím účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi
  6. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života ve městě.

III.
Orgány
Orgány sdružení jsou členská schůze a výkonný výbor.
 1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Svolává ji předseda nejméně jedenkrát za rok. Mimořádná členská schůze musí být svolána, jestliže o ni požádá písemně minimálně 1/3 členů starších 18 let.
 2. Členská schůze je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.
 3. Členská schůze zejména:
  1. projednává zprávu o činnosti a hospodaření
  2. schvaluje plán práce
  3. zřizuje rady a komise jako poradní odborné orgány
  4. volí výkonný výbor
  5. volí zástupce do orgánů jiných organizací, na jejichž činnosti se podílí
  6. schvaluje stanovy a jiné předpisy, které svým významem přesahují obvyklou operativní činnost
  7. plní úkoly odvolávacího orgánu proti rozhodnutí předsedy
  8. schvaluje výši a způsob členských příspěvků a poplatků
  9. rozhoduje o zániku sdružení a způsobu likvidace jeho majetku
  10. rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí
 4. Výkonným orgánem sdružení je sedmičlenný výkonný výbor (dále jen výbor). Výkonný výbor volí členská schůze. Případnou obměnu člena výkonného výboru může ve volebním období do další členské schůze provádět výkonný výbor.
  Výbor volí svého předsedu.
  Volební období výkonného výboru je čtyřleté.
  Schůze výboru se konají nejméně čtyřikrát ročně.
  Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.
 5. Výbor sdružení zejména:
  1. rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice
  2. volí předsedu
  3. rozhoduje o přijetí nového člena
  4. rozhoduje o vyloučení člena
  5. organizuje a řídí hospodářskou činnost, dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku
  6. zajišťuje spolupráci s místními orgány města, s podniky, s jinými organizacemi a fyzickými osobami
  7. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku a schvaluje rozpočet a příspěvky
  8. stanoví hlavní směry činnosti pro příští období
  9. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy
 6. Předseda zejména:
  1. schvaluje organizační strukturu sdružení a přijetí zaměstnanců dle pracovněprávního vztahu, jmenuje do pracovního poměru příslušné zaměstnance
  2. vydává vnitřní předpisy dle potřeby
  3. rozpracovává závěry schůze výboru a zodpovídá za jejich realizaci
  4. rozhoduje o brigádnických povinnostech členů
  5. rozhoduje o mimořádných situacích vyhlášených v důsledku ekonomické situace
  6. plní další úkoly uložené výborem
  7. je reprezentantem sdružení navenek a je oprávněn za sdružení jednat a činit právní úkony ve všech věcech samostatně.
  8. sleduje stav financí, eviduje stav a průběh finanční hotovosti, zajišťuje pohyb finančních prostředků
  9. zodpovídá za výběr členských příspěvků
  10. zajišťuje vedení účetnictví sdružení (např. dodavatelsky)

IV.
Společné zásady členství
 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho posláním.
 2. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.
 3. Registraci členů a otázku členských průkazů upraví výbor svým interním předpisem.
 4. Člen sdružení má právo:
  1. podílet se na činnosti sdružení, účastnit se akcí pořádaných sdružením a využívat k tomu jeho zařízení.
  2. volit a být volen od 18 let věku do orgánů sdružení
  3. prostřednictvím výboru sdružení rozhodovat o jeho činnosti
  4. obracet se na výbor se svými podněty, návrhy, stížnostmi, dotazy a podobně s právem jejich vyřízení.
 5. Člen sdružení je povinen:
  1. aktivně se podílet na činnosti sdružení
  2. chránit majetek a pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování
  3. platit stanovené členské příspěvky a poplatky
  4. účastnit se brigád na vlastním zařízení v rozsahu uloženém předsedou
  5. dodržovat stanovy sdružení a plnit rozhodnutí přijatá výborem
 6. Členství ve sdružení zaniká dobrovolným vystoupením, vyloučením člena výborem, úmrtím člena, zánikem sdružení.

V.
Majetek a hospodaření
 1. Zdrojem majetku sdružení jsou zejména:
  1. příspěvky členů
  2. příspěvky z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,
  3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
  4. jiné příspěvky, dotace a dary
 2. Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výbor.
 3. Kromě majetku, ke kterému má sdružení vlastnické právo, může hospodařit se státním,obecním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 4. Hospodaření s majetkem sdružení upraví výbor přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých stanoví také podmínky ostrahy majetku sdružení a ostatního majetku.
 5. Vlastní hospodářská činnost se řídí zásadami schválenými výborem.
 6. Jménem sdružení vystupuje předseda nebo jiný, jím pověřený člen výkonného výboru .
 7. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.
  Stanovy může měnit a doplňovat pouze členská schůze.

V Polici nad Metují dne 1.11.2004[CNW:Counter]